Aktualności

Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr. 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr. 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr. 5 - wzór umowy

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert